Creating a brand – VINIMI ®


Branding, Design, Products, Reviews / Thursday, December 29th, 2022

As you already know I am very interested in branding and I want to write a little bit about that today since often people ask me…
what do I like the most about creating a new brand?

Well…I think that designers are often like mediators. They can be found between two worlds: companies and their end-users. When designing for brand purposes, designers need to feel what both sides need and step out of their comfort zone in order to think of the best solution for the brand and help the communication process start successfully.
So, to make a long story short, finding the right „tunnel” between two ends is that’s what’s the most exciting and the most difficult while creating a new brand ;)

***

Jak już wiecie, bardzo interesuję się brandingiem i chcę dziś trochę o tym napisać, ponieważ często pytacie mnie…
co najbardziej lubię w tworzeniu nowej marki?

Cóż… myślę, że projektanci są często mediatorami pomiędzy dwoma światami: firm i ich użytkowników. Projektując dla celów marki, projektanci muszą wyczuć potrzeby obu stron i wyjść ze swojej strefy komfortu, aby wymyślić najlepsze rozwiązanie dla marki i pomóc pomyślnie rozpocząć proces komunikacji.
A więc, w dużym skrócie, znalezienie odpowiedniego „tunelu” między firmą a grupą docelową jest tym, co jest najbardziej ekscytujące i najtrudniejsze w tworzeniu nowej marki ;)

As an example of branding in this post, I want to show you a new brand called VINIMI ®, which I recently had the pleasure of designing for my close friends. Just so you know, it is not easier in any way to design something for someone you know.
It is even more difficult and challenging because there are always extra emotions you have to overcome. But, I try to treat this as an additional motivation.

The most important for a new brand is of course a brand identity and that’s always the first thing that needs to be planned, designed, and created.
Some of you maybe don’t know what it is so let me just briefly explain.
Brand identity includes all the visual elements associated with your brand, from your logo and typography to colors, product packaging design, website design, and even your social media graphics.

So my job, as a designer, is to create the correct style for a new brand and the ‘feeling’ that people will have while looking at the products marked with the brand logo.
Let me show you the final logo for VINIMI ®

***

Jako przykład branding’u w tym poście chcę pokazać Wam nową markę o nazwie VINIMI ®, którą miałam przyjemność niedawno projektować dla moich bliskich znajomych.
Tak na marginesie, w żaden sposób nie jest łatwiej zaprojektować coś dla kogoś, kogo znasz.
Wręcz przeciwnie. Jest to jeszcze trudniejsze i bardziej wymagające, ponieważ zawsze trzeba przezwyciężyć dodatkowe emocje. Ja jednak staram się traktować to jako dodatkową motywację.

Najważniejsza dla nowej marki jest oczywiście tożsamość marki i jest to pierwszym elementem, który należy zaplanować, zaprojektować i stworzyć.
Niektórzy z was być może nie wiedzą, co to jest, więc pozwólcie, że krótko wyjaśnię.
Tożsamość marki obejmuje wszystkie elementy wizualne związane z Twoją marką, od logo i typografii po kolory, projekt opakowania produktu, projekt strony internetowej, a nawet grafikę w mediach społecznościowych.

Tak więc moim zadaniem jako projektanta jest stworzenie odpowiedniego stylu dla nowej marki i “odczucia”, jakie ludzie będą mieli patrząc na produkty oznaczone przez logo marki.
Pozwólcie, że pokażę Wam finalne logo dla VINIMI ®

VINIMI ® is a new furniture brand that creates stylish and modern children’s armchairs.
Trust me…It’s the coziest little world for kids.
My goal, when creating the VINIMI ® brand, was to design a logo that is simple and memorable because the logo needs to be easily identifiable at a glance. Also, I think it is important for the logo to be timeless and avoid trends. In addition, I always try for the logo to be versatile so it can be used in a variety of sizes and colors.

Having three letters “i” in the name of the V i n i m i brand gave me the idea to use the dots to create a symbol of a teddy that refers to the product fabric itself. The symbol can also be used later in a variety of ways.

Visualizing a logo is important because it is always nice to see how the brand will look on the banners or in the catalog.
Have a look at brand board ideas for VINIMI ®

***

VINIMI ® to nowa marka mebli tworząca stylowe i nowoczesne fotele dziecięce.
Wierzcie mi… To najprzytulniejszy mały świat dla dzieci.
Moim celem podczas tworzenia marki VINIMI ® było zaprojektowanie prostego i zapadającego w pamięć logo, ponieważ logo musi być łatwe do rozpoznania na pierwszy rzut oka. Poza tym uważam, że ważne jest, aby logo było ponadczasowe i unikało trendów. Ponadto zawsze staram się, aby logo było uniwersalne, dzięki czemu można je wykorzystywać w różnych rozmiarach i kolorach.

Występujące trzy liter „i” w nazwie marki V i n i m i, dało mi pomysł wykorzystania kropek do stworzenia symbolu misia nawiązującego do samej tkaniny produktu. Symbol może być również używany później na różne sposoby.

Wizualizacja logo jest ważna, ponieważ zawsze miło jest zobaczyć, jak logo będzie wyglądało na przykład na banerach lub w katalogu.
Zobacz brand board dla VINIMI ®

It must be remembered though that a strong brand identity is a consistent one.
I believe that being faithful to your values and assumptions is the most important thing in brand identity and the only way to a good and successful start.

So what do you think? Do you like it?
I can only hope that I met all the important elements and satisfy your eye :)

For more information about the brand go to: IG @vinimi_furniture
Website: vinimi.pl

***

Należy jednak pamiętać, że silna tożsamość marki to przede wszystkim spójna marka.
Uważam, że wierność swoim wartościom i założeniom jest najważniejszym elementem w tożsamości marki i jedyną drogą do dobrego i udanego startu.

I jak? Co myślicie? Podoba Wam się?
Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że zadbałam o wszystkie istotne elementy i zadowoliłam Wasze oko :)

Więcej informacji o marce na: IG @vinimi_furniture
www: vinimi.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *