Our DIY Terrace & Backyard Metamorphosis


Design, DIY, Exterior Design / Thursday, June 4th, 2020

I am pretty sure that you agree with me that we all have places at home that we convince ourselves that we can work on them later because there is either no rush or there is something more important to do. Am I right?
Ten years later – still not done ;)

In our case, it was a terrace and our little backyard. We haven’t really done a lot with it since we moved into our terrace house. Before the coronavirus outbreak, our weekends were pretty much planned and filled with sports events either my husband or my daughter participated in. But as you already know, the year 2020 just changed everything and we all had to adjust to the new situation. Since everything that we planned for the whole year was canceled, we decided to use weekends that we have to finally create a nice space outside for our family.

So, I thought that I will share with you quickly what two of us (with my father-in-law) managed to do and show you how much it changed and organized our space outside. It’s my new favorite place now :)
Maybe it’s going to be a good inspiration for some of you.

So let me start from just showing you how it looked before.

***

Jestem całkiem pewna, że wszyscy mamy takie miejsca w domu, które wymagaja dokończenia albo odnowienia, ale i tak odkładamy jej na później, ponieważ albo nie ma pośpiechu, albo jest coś innego ważniejszego do zrobienia. Mam rację? Tak, wiem … 10 lat później – i nadal wszystko bez zmian ;)

W naszym przypadku był to taras i nasze małe podwórko. Niewiele z nim zrobiliśmy, odkąd przeprowadziliśmy się do naszego domu w zabudowie szeregowej. Przed wybuchem pandemii Koronawirusa nasze weekend’y były właściwie zaplanowane i wypełnione wydarzeniami sportowymi, w których uczestniczył mój mąż lub moja córka. Ale jak już wiecie, rok 2020 pozmieniał wiele i wszyscy musieliśmy dostosować się do nowej sytuacji. Ponieważ wszystko, co zaplanowaliśmy na cały rok, zostało anulowane, postanowiliśmy wykorzystać weekend’y, które mamy, aby w końcu stworzyć przyjemną przestrzeń dla naszej rodziny.

Pomyślałam więc, że podzielę się z wami tym, co SAMI zrobiliśmy (i z moim teściem) oraz jak bardzo to zmieniło i zorganizowało naszą przestrzeń na zewnątrz. To teraz moje nowe ulubione miejsce :-)
Może to będzie dobra inspiracja dla niektórych z was.

Zacznę więc od pokazania wam, jak to wyglądało wcześniej.

Photo just before starting the project / Zdjęcie tuż przed rozpoczęciem projektu

As you can see not much there :) LOL! We only had that little terrace under the balcony were at the beginning underneath we kept the wood for the wintertime. So, when I got a go-ahead to redesign this space from scratch, I was just thrilled and started planning right away. I have to mention that my husband was absolutely amazing with this project. He loved all my ideas and was happy to work on them with me to get the desired effect :)

So, our plan was to:

  1. mainly extend our terrace to 3m to create more functional outdoor space
  2. build the modern pergola / outdoor privacy area

Additionally:

  • lay a new lawn from turf rolls :) Our old one just never looked right and after all the work around the backyard..oh well..nothing really left from it.
  • build a raised garden for our little girl that loves gardening :)

***

Tak jak widać…niewiele było zrobione :-) LOL! W sumie mieliśmy tylko mały taras pod balkonem, pod którym na początku trzymaliśmy drewno na zimę. Tak więc, kiedy dostałam zielone swiatło na zaprojektowanie tej przestrzeni od zera, bardzo się ucieszyłam i od razu zaczęłam planować. Muszę tutaj wspomnieć, że mój mąż był absolutnie niesamowity podczas tego projektu. Wszystkie pomysły bardzo mu sie podobały i chętnie razem ze mną nad nimi pracował, aby uzyskać pożądany efekt :-)

Tak więc naszym planem było:

  1. głównie przedłużenie naszego tarasu do 3m, aby stworzyć bardziej funkcjonalną przestrzeń
  2. zbudowanie nowoczesnej pergolii nad tarasem

Dodatkowo:

  • położenie nowego trawnika z rolki :) Nasz stary po prostu nigdy nie wyglądał dobrze, a po pracach nad tarasem… no cóż… naprawdę nic z niego nie zostało.
  • zbudowanie podwyższonego ogródka dla naszej córeczki, która uwielbia ogrodnictwo :-)

The Terrace / Taras


I won’t lie… it was not easy to decide what materials to use. But, to make a long story short… we knew that we want a grey terrace and after reading all about the color plastic wood composite deck board, our obvious choice was a natural terrace board. If you want to read more about what to take into consideration when deciding on a terrace board, I recommend visiting one of my favorite interior design blog – Houseloves.com
The grey terrace board from this blog post was actually my inspiration for our project. Thank you, Karolina, from Houseloves.com for sharing and showing, it is possible to get that effect :-)
So, we bought a natural Siberian larch terrace board. If you buy a natural terrace board, please remember to pick the one that is at least 28mm thick.
For those who are interested, here is the link to our actual deck boards – Wood Play and we painted a light shade of gray using Koralan wood oil.
The effect you can see below.

***

Nie będę kłamała…nie było łatwo zdecydować, jakich materiałów użyć. Ale, mówiąc krótko: wiedzieliśmy, że chcemy mieć szary taras i po przeczytaniu wszystkiego o kolorowej desce kompozytowej, naszym oczywistym wyborem była naturalna deska tarasowa. Jeśli chcecie przeczytać więcej o tym, co wziąć pod uwagę, decydując się na deskę tarasową, polecam odwiedzić jeden z moich ulubionych blogów poświęconych projektowaniu wnętrz – Houseloves.com
Szara deska tarasowa z tego posta na blogu była moją inspiracją do naszego projektu. Dziękuję, Karolina, z Houseloves.com za udostępnienie i pokazanie, że można uzyskać ten piękny efekt :-)
Kupiliśmy więc naturalną deskę tarasową z modrzewia syberyjskiego. Jeśli kupujecie naturalną deskę tarasową, pamiętajcie, aby wybrać tę, która ma co najmniej 28 mm grubości.
Dla tych, którzy są zainteresowani, tutaj jest link do naszej faktycznej deski tarasowe – Wood Play, a olejowaliśmy ją na jasny odcień szarości za pomocą oleju do drewna Koralan.
Efekt można zobaczyć poniżej.

Grey color – while still wet / Kolor szary – wciąż mokry
Grey color – completely dry / Kolor szary – całkowicie suchy

Finished Terrace extension / Gotowe przedłużenie tarasu


The Pergola / Pergola


When we were done with a terrace we started working on our pergola.
We both like and feel good in minimalist spaces that’s why I really wanted the clean lines, one color palette, and my main goal was to achieve this overall esthetic look.
I had lots of inspirations and found different solutions I really liked but you always have to consider your space and things that are possible.
So, let me show you the simple draft I created to kind of illustrate my idea.

***

Kiedy skończyliśmy z tarasem, zaczęliśmy pracę nad naszą pergolą.
Oboje lubimy i czujemy się dobrze w minimalistycznych przestrzeniach, dlatego naprawdę chciałam zachować czyste linie, jedną paletę kolorów, a moim głównym celem było osiągnięcie ogólnego estetycznego wyglądu.
Miałam wiele inspiracji i znalazłam różne rozwiązania, które naprawdę mi się podobały, ale zawsze trzeba wziąć pod uwagę swoją przestrzeń projektową i rzeczy, które są możliwe do zrealizowania.
Pozwólcie, że pokażę wam prosty szkic, który stworzyłam, aby zilustrować mój pomysł.

My draft of the terrace, pergola, and overall colors / Mój szkic tarasu, pergoli i ogólnych kolorów

Yeah, I know. Quite a big construction, huh? But I was pretty sure we can handle it ;)
We knew that this outdoor solution (a modern wooden pergola) will give us the shade we needed and a bit of privacy as well as the esthetic. It will also be a perfect extension of our living room.
At this point, we had to start looking for material for the whole construction.
For the mainframe, we used 70 x 70mm thick wooden logs and for the side panels, we used 30 x 50 mm thick ones. Of course, we painted all the wooden pieces in black using impregnation for wooden facades Njord Luxdecor polar night. I suspect you already know that we have done a lot of painting. Every free moment we were using to paint in black the next batch of wood (ask the neighbors – LOL!) It was like a never-ending story but it was worth it.
The results you can see below.

***

Tak, wiem. Całkiem duża konstrukcja, prawda? Ale byłam prawie pewna, że damy radę ;)
Wiedzieliśmy, że te rozwiązanie (nowoczesna drewniana pergola) da nam pożądany cień, odrobinę prywatności i estetykę. Będzie to również idealne przedłużenie naszego salonu.
W tym momencie musieliśmy zacząć szukać materiału na całą konstrukcję.
Na główną konstrukcję zastosowaliśmy drewniane belki o grubości 70 x 70 mm, a do paneli bocznych zastosowaliśmy łaty drewniane o grubości 30 x 50 mm. Oczywiście wszystkie drewniane elementy pomalowaliśmy na czarno, używając impregnatu do elewacji drewnianych Njord Luxdecor noc polarna. W każdej wolnej chwili malowaliśmy na czarno kolejną partię drewna (spytajcie sąsiadów – LOL!) To była jak niekończąca się opowieść, ale było warto.
Wyniki można zobaczyć poniżej.


Additional Work / Dodatkowa Praca


As for our additional work, we repainted our garden furniture to match the selected color palette. I think it gave them a completely different style. It is amazing how color can change the look. Furthermore, we built a raised garden for Lena using most of the wooden materials that were left from the terrace and pergola. I’m really proud of my hubby because he just did an incredible job with it. And the last thing we finished outside was a new lawn from turf rolls. It was quite a lot of work preparing the lawn but the end result is just amazing.
Few photos from the process of laying a new lawn you can see below.

***

Jeśli chodzi o naszą dodatkową pracę, to odmalowaliśmy nasze meble ogrodowe, aby pasowały do wybranej palety kolorów. Myślę, że to również nadało im zupełnie innego charakteru. Niesamowite jak kolor może zmienić styl, prawda? Ponadto, zbudowaliśmy dla Leny podwyższany ogródek wykorzystując większość drewnianych materiałów, które pozostały z tarasu i budowy pergoli. Jestem naprawdę dumna z mojego męża, ponieważ po prostu wykonał to przepięknie.
Oraz, ostatnią rzeczą na liscie, jaką chcieliśmy ukończyć na zewnatrz, był nowy trawnik z rolek. Przygotowanie podłoża było dość pracochłonne, ale efekt końcowy jest po prostu niesamowity.
Kilka zdjęć z procesu układania nowego trawnika można zobaczyć poniżej.

Repainted garden furniture / Odmalowane meble ogrodowe
A raised garden / Podwyższany ogródek
A new lawn from turf rolls / Nowy trawnik z rolki

And here is the final effect

A oto efekt końcowy!


Recently updated gallery

VIDEO

So…What do you think about our new terrace and yard?
Because I personally think that we’ve done a pretty good job considering it was a three people effort :)
Now, without a doubt, we are enjoying much more our new outdoor space and it has become our favorite place for breakfasts, lunches, and dinners :)
I wait for your comments below and I recommend following me either on Facebook or Instagram to not miss any additional improvements to that project.

***

Więc … Co myślicie o naszym nowym tarasie i podwórku?
Ja osobiście uważam, że wykonaliśmy kawał całkiem dobrej roboty, biorąc pod uwagę, że był to wysiłek trzech osób :)
Teraz bez wątpienia cieszymy się znacznie bardziej naszą nową przestrzenią na świeżym powietrzu i stała się ona naszym ulubionym miejscem na śniadania, obiady i kolacje :)
Czekam na Wasze komentarze poniżej i polecam śledzenie mnie na facebook lub Instagramie, aby nie przegapić żadnych dodatkowych ulepszeń do tego projektu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *